Categories
學習筆記

徹底清空iptables規則的方法

iptables規則封ip的確很好用 不過不小心動作錯了 可能就麻煩了 一般來說我都是直接徹底清空iptables規則的。 徹底清空iptables規則的方法: iptables -t nat -F iptables -t nat -X iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT iptables -t mangle -F iptables -t mangle -X iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT iptables -t mangle -P INPUT ACCEPT iptables -t mangle -P […]